top of page

Privacyverklaring 20x5 

PRIVACYVERKLARING 20X5 CHALLENGE

Versiedatum 28 oktober 2021

 

Algemeen

Hierbij tref je de privacyverklaring van Stichting 20X5 Challenge aan. 20X5 Challenge is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, voordat je verder gaat op onze website. 

Stichting 20X5 Challenge is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84298502 en gevestigd aan de Weststraat 5 - 4371 AE te Koudekerke. 20X5 Challenge is per e-mail te bereiken via info@20x5challenge.nl en telefonisch via 06-21470869

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stichting 20X5 Challenge omgaat met jouw persoonsgegevens. Stichting 20X5 Challenge hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou hierover zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jou worden verwerkt en voor welk doel deze persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je jouw rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. 

Stichting 20X5 Challenge behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn door nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Stichting 20X5 Challenge adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

Privacybeleid

Stichting 20X5 Challenge voert een beleid wat gericht is op naleving van de AVG en het respecteren van de privacy van belangstellenden, websitebezoekers en projectdeelnemers. Dat doet Stichting 20X5 Challenge niet alleen omdat zij daartoe wettelijk verplicht is. Stichting 20X5 Challenge vindt privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk omdat dit een persoonlijk recht is. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting 20X5 Challenge verwerkt je persoonsgegevens doordat je zelf contact met Stichting 20X5 Challenge hebt opgenomen voor informatie óf omdat je deelneemt aan een project van Stichting 20X5 Challenge. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting 20X5 Challenge mogelijk van jouw verwerkt: 

• voor en achternaam; 

• adres; 

• woonplaats; 

• e-mailadres; 

• telefoonnummer; 

• eventueel je bedrijfsnaam 

• teamsamenstelling; 

• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in geval van correspondentie, telefonisch contact of in het kader van deelname aan een project van 20X5 Challenge. 

Stichting 20X5 Challenge heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van kinderen jonger dan 16 jaar zonder de toestemming van de wettig vertegenwoordigende ouder(s). Mocht je als wettig vertegenwoordiger constateren dat wij gegevens van je kind(eren) zonder jouw toestemming verwerken, dan verzoeken wij je dit per omgaande te melden via info@20x5challenge.nl

Doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

Stichting 20X5 Challenge verwerkt persoonsgegevens alleen als daarvoor een geldige grondslag is. Je persoonsgegevens worden met jouw toestemming verwerkt als je zelf het contactformulier op deze website invult of via e-mail, Social Media, WhatsApp of telefoon contact met Stichting 20X5 Challenge opneemt voor informatie óf in het kader van deelneming aan een project van Stichting 20X5 Challenge. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag en het versturen van informatie of je te kunnen bellen over een project van Stichting 20X5 Challenge. 

Als je interesse toont in óf hebt deelgenomen aan een project van Stichting 20X5 Challenge, dan heeft Stichting 20X5 Challenge een gerechtvaardigd belang om daarna je persoonsgegevens te bewaren voor het toesturen van informatie over Stichting 20X5 Challenge. Je mag Stichting 20X5 Challenge natuurlijk altijd vragen om je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf ‘Jouw privacyrechten’.

Bij het deelnemen aan een project van Stichting 20X5 Challenge worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project. Je ontvangt een stappenplan ter uitvoering van het project. Sommige gegevens worden na afronding van het project in de administratie nog maximaal zeven (7) jaar bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt. 

Met jouw toestemming kunnen foto’s van je worden verwerkt voor marketingdoeleinden. Deze toestemming kan door jou altijd weer worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de verwerking vóór het moment van intrekken. 

Stichting 20X5 Challenge bewaart ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de (belasting)wetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Stichting 20X5 Challenge moet deze gegevens in de administratie zeven (7) jaar bewaren. 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door ondernemingen die door Stichting 20X5 Challenge zijn ingeschakeld of waar Stichting 20X5 Challenge mee samenwerkt voor de uitvoering van projecten of het verwerken van administratie. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Deze verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Stichting 20X5 Challenge sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze plaatsvindt. Stichting 20X5 Challenge blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die in opdracht van Stichting 20X5 Challenge door deze ondernemingen worden uitgevoerd. 

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door Stichting 20X5 Challenge ingeschakelde verwerkers, gedeeld als Stichting 20X5 Challenge op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties. 

Beveiliging

Stichting 20X5 Challenge heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De bestuursleden van Stichting 20X5 Challenge hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met eventuele verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Stichting 20X5 Challenge zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal Stichting 20X5 Challenge de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Stichting 20X5 Challenge, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle datalekken worden geregistreerd in het datalekregister. 

Cookies

Stichting 20X5 Challenge maakt op haar website gebruik van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring van de website. Het vervallen van deze cookies varieert van het eind van de sessie tot hooguit een dag. 

Stichting 20x5 Challenge maakt ook gebruik van preferente cookies. Deze cookies onthouden je voorkeuren voor een volgend bezoek zoals taal en regio. Deze cookies vervallen na een jaar. 

Stichting 20X5 Challenge maakt ook gebruik van analytische cookies. Deze worden gebruikt om het websitebezoek te analyseren, de werking te verbeteren. De informatie die hiervoor wordt gebruikt is anoniem. deze cookies vervallen na twee jaar. 

Stichting20x5 Challenge maakt ook gebruik van marketing cookies. Deze worden door derde partijen gebuikt om je te voorzien van voor jou interessante informatie en aanbiedingen. 

Cookies kunnen geweigerd of verwijderd worden. Stichting 20X5 Challenge kan dan niet instaan voor een optimale werking en gebruikerservaring door jou van haar website. Voor het verwijderen van cookies verwijst Stichting 20X5 Challenge je door naar de instellingen van je browser. 

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat de website van Stichting 20X5 Challenge links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Stichting 20X5 Challenge. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Stichting 20X5 Challenge is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. Stichting 20X5 Challenge raadt je aan om de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website. 

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd. Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor deelname aan projecten van Stichting 20X5 Challenge. 

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@20x5challenge.nl 

Stichting 20X5 Challenge zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal Stichting 20X5 Challenge, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is. 

inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale opgeschoonde kopie van jouw gegevens. 

rectificatie of aanvulling

Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen. 

verwijdering

Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met 20X5 Challenge niet (meer) goed kan worden uitgevoerd. 

beperking of beëindiging van de verwerking 

Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door Stichting 20X5 Challenge worden verwerkt. 

geen profilering 

Stichting 20X5 Challenge gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering. 

klachten 

Indien je een klacht wilt indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Stichting 20X5 Challenge, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@20x5challenge.nl 

Stichting 20X5 Challenge zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Stichting 20X5 Challenge persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt Stichting 20X5 Challenge je dit per omgaande te melden via info@20x5challenge.nl 

Stichting 20X5 Challenge zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen. 

Deze Privacyverklaring is opgesteld door Faasse Juridische Dienstverlening. Het is niet toegestaan om deze Privacyverklaring of gedeelten daarvan zonder toestemming van Faasse Juridische Dienstverlening, anders dan door Stichting 20X5 Challenge, te gebruiken. 

bottom of page